COVID-19

SUMMARY

Komitet Organizacyjny ORLEN 77. Rajdu Polski w połączeniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz zgodnie z Załącznikiem S do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA zgodziły się na wdrożenie obowiązkowego protokołu COVID-19 dla wszystkich interesariuszy obecnych na zawodach (zespoły, media, pracownicy, dostawcy itp.).

Wszystkie środki i procedury, jakie należy przyjąć i zastosować na ORLEN 77. Rajdzie Polski są szczegółowo opisane w Protokole COVID-19. Niniejszy dokument oraz wszystkie niezbędne formularze do pobrania i wypełnienia są dostępne na stronie www.rajdpolski.pl w zakładce COVID 19.

Proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w protokole COVID-19

Komitet Organizacyjny ORLEN 77. Rajdu Polski podejmuje wszelkie środki ostrożności (wstępne testy na COVID-19, obowiązkowy dystans fizyczny, noszenie masek zakrywających usta i nos, higiena rąk) w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczestnikom zawodów.

KRAJOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE COVID-19

Prosimy zapoznać się z aktualnymi przepisami pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

KRAJOWE ZASADY KWARANTANNY

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • Przekraczają granicę Rzeczpospolitej Polskiej, która stanowi zewnętrzną granicę UE*
 • Przekraczają polską granicę ze strefy Schengen,
 • Miały kontakt z osobami zakażonymi COVID-19 lub mieszkają z osobą zakażoną (w izolacji),
 • Zostały skierowane na badanie COVID-19 od lekarza pierwszego kontaktu lub Inspekcji Sanitarnej.

* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (Dz.U. UE L 77 z dnia 23 marca 2016 r., Str. 1, z późn. zm.).

Zasady dla przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Przybywający podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Do testu należy przystąpić nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy Polski
 • Rodzaj testu: PCR lub test antygenowy
 • Działanie obejmuje wszystkie rodzaje transportu: transport publiczny i prywatny a także piesze przekroczenie granicy
 • Przybywający skierowani na kwarantannę w Polsce będą mogli przystąpić do testu, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny.

Zasady dla przybywających do Polski spoza strefy Schengen

 • Każdy przybywający skierowany jest na kwarantannę
 • Przybywający nie będą zwolnieni z kwarantanny na podstawie testu przeprowadzonego w kraju, z którego przybywają.
 • Przybywający, którzy zostali skierowani na kwarantannę, mogą przystąpić do testu w Polsce, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny
 • Rodzaj testu: PCR lub test antygenowy.

Ważne! Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób którym wydano zaświadczenie o szczepieniu szczepionką, która została dopuszczona do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

AKREDYTACJA COVID-19 ORAZ WEJŚCIE NA ZAWODY

Organizator może zapewnić bezpieczeństwo na ORLEN 77. Rajdzie Polski tylko w przypadku, jeżeli przestrzegane są wszystkie procedury i instrukcje zawarte w Protokole COVID-19

Aby otrzymać akredytację COVID-19 i wejść na teren zawodów, należy dostarczyć następujące dokumenty:

Po zatwierdzeniu akredytacji i przedłożeniu negatywnego wyniku testu PCR, organizator przekaże osobie zainteresowanej status akredytacji.

STREFY WYSOKIEGO I NISKIEGO ZAGĘSZCZENIA

Wszystkie strefy zawodów są sklasyfikowane jako High Density Area (HD) lub Low Density Area (LD)

Cały personel zawodów posiada akredytację na jedną strefę zawodów i może odwiedzać tylko i wyłącznie wyznaczone miejsca oraz wchodzić w interakcje tylko z osobami z danej strefy. Na przykład Biuro Rajdu zostanie wyznaczone jako Strefa Wysokiego Zagęszczenia a odcinki specjalne jako Strefa Niskiego Zagęszczenia. Tym samym personel pracujący na odcinkach specjalnych (Strefa Niskiego Zagęszczenia) nie może mieć dostępu do Biura Rajdu (Strefa Wysokiego Zagęszczenia).

WYMAGANE TESTY COVID-19

Osoba akredytowana do Strefy Wysokiego Zagęszczenia będzie musiała przestrzegać poniższych zasad:

Z Polski:

 • Test PCR przeprowadzony w miejscu zamieszkania max 96 godzin przed zawodami.
 • Wyniki testów należy przesłać do Organizatora przed przybyciem na zawody.

Z zagranicy:

 • Test wykonany w kraju pochodzenia max 96 godzin (od daty wykonania) przed przyjazdem do Polski lub test PCR wykonany po przyjeździe do Polski (ważny przez 96 godzin od daty i godziny testu)
 • Wyniki testów należy przesłać do Organizatora przed przybyciem na zawody.

 

APPENDIX S TO THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

ATTENDEE COMMITMENT

STAKEHOLDER COMMITMENT

COVID PROTOCOL

FIA-ERC COVERED EVENT ATTENDEE LIST TEMPLATE •  


 •  

 •   
   

 •    
    •   •  


 •  

SS-14 Rally Poland 100th Anniversary
- ORLEN 77. Rally Poland

Kalendarz 2021

18-20.06.

ORLEN 77. Rajd Polski

01-03.07.

Rajd Lipawy

23-25.07.

Rajd Roma Capitale

27-29.08.

Rajd Barum Czech Zlín

16-18.09

Rajd Azorów

01-03.10.

Rally Serras de Fafe e Felgueiras

22-24.10.

Rajd Węgier

18-20.11.

Rajd Wysp Kanaryjskich